یکشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۷

زبان و ادبیات انگلیسی

برنامه درسی مقطع کارشناسی  و ارشد رشته زبان و ادبیات انگلیسی

Faculty English literature collage 300pxl

سرفصل و برنامه دروس دوره ارشد

 

ترم ۱

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۱

۳۱۲۸۳۰۸۶

داستان کوتاه

اصلی

۲

۳۱۲۸۳۱۱۱

روش تحقیق

اصلی

۳

۳۱۲۸۳۱۰۰

نقد ادبی 1

اصلی

۴

۳۱۲۸۲۰۱۶

ادبیات قرن 17و18

اصلی

ترم ۲

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

5

۳۱۲۸۳۱۲۲

ادبیات ایران و اسلام به زبان انگلیسی

اصلی

 

6

۳۱۲۸۳۰۶۴

نقد ادبی 2

اصلی

نقد ادبی 1

7

۳۱۲۸۳۱۱۱

داستان بلند

اصلی

داستان کوتاه

8

۳۱۲۸۳۰۵۳

نمایش­نامه معاصر انگلیسی

اصلی

 

9

۳۱۲۸۳۰۳۱

ادبیات ایران و اسلام به زبان انگلیسی

اصلی

 

10

۳۱۲۸۳۱۳۳

ادبیات و مطالعات تطبیقی

اصلی

روش تحقیق

ترم ۳

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

11

۳۱۲۸۳۰۴۲

ادبیات و مطالعات رسانه

اصلی

روش تحقیق

ادبیات و مطالعات تطبیقی

12

 

آثار کلاسیک

اصلی

 

13

 

ادبیات امریکا

اصلی

 

14

۳۱۲۸۳۰۵۳

نمایشنامه نویسان بزرگ جهان

اصلی

15

۳۱۲۸۲۰۴۹

سمینار

اصلی

 

سرفصل و برنامه دروس دوره کارشناسی

 چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد.

ترم ۱

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۱

۲۱۲۸۱۰۱۶

خواندن و درک مفاهیم۱

اصلی

  

۲

۲۱۲۸۱۰۴۹

دستور نگارش۱

اصلی

  

۳

۲۱۲۸۱۰۷۲

گفت و شنود۱

اصلی

  

ترم ۲

ردیف

نام درس

نوع

پیشنیاز

۴

۲۱۲۸۱۰۲۷

خواندن و درک مفاهیم۲

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

۵

۲۱۲۸۱۰۵۰

دستور نگارش۲

اصلی

دستور نگارش۱

۶

۲۱۲۸۱۰۸۳

گفت و شنود۲

اصلی

گفت و شنود۱

۷

۲۱۲۸۲۰۳۱

فنون یادگیری

اصلی

  

۸

۲۱۲۸۳۰۱۲

فنون یادگیری زبان

اصلی

  

ترم ۳

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۹

۲۱۲۸۱۰۳۸

خواندن و درک مفاهیم۳

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۲

۱۰

۲۱۲۸۱۰۶۱

نگارش پیشرفته

اصلی

دستور نگارش۲

۱۱

۲۱۲۸۱۰۹۴

آواشناسی انگلیسی

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

خواندن و درک مفاهیم۲

دستور نگارش۱

دستور نگارش۲

گفت و شنود۱

گفت و شنود۲

۱۲

۲۱۲۸۱۱۰۷

کلیات زبانشناسی۱ بزبان انگلیسی

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

خواندن و درک مفاهیم۲

دستور نگارش۱

دستور نگارش۲

گفت و شنود۲

۱۳

۲۱۲۸۱۱۲۹

درآمدی بر ادبیات۱

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

خواندن و درک مفاهیم۲

دستور نگارش۱

دستور نگارش۲

گفت و شنود۱

گفت و شنود۲

۱۴

۲۱۲۸۱۱۴۱

اصول و روش ترجمه

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

خواندن و درک مفاهیم۲

دستور نگارش۱

دستور نگارش۲

فنون یادگیری زبان

۱۵

۲۱۲۸۳۰۶۷

بیان شفاهی داستان۱

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۲

دستور نگارش۲

گفت و شنود۲

ترم ۴

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۱۶

۲۳۶۲۳۲۰

گزارش نویسی

اصلی

 بیان شفاهی داستان۱

۱۷

۲۱۲۸۱۱۱۸

کلیات زبانشناسی۲ بزبان انگلیسی

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

دستور نگارش۱

کلیات زبانشناسی۱ بزبان انگلیسی

۱۸

۲۱۲۸۱۱۳۰

درآمدی بر ادبیات۲

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

دستور نگارش۱

گفت و شنود۱

درآمدی بر ادبیات۱

۱۹

۲۱۲۸۱۱۵۲

نمونه های نثر ساده انگلیسی

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

خواندن و درک مفاهیم۲

دستور نگارش۱

دستور نگارش۲

گفت و شنود۱

گفت و شنود۲

۲۰

۲۱۲۸۱۱۷۴

ترجمه متون ساده

اصلی

اصول و روش ترجمه

۲۱

۲۱۲۸۱۱۸۵

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه

اصلی

اصول و روش ترجمه

۲۲

۲۱۲۸۱۲۲۱

خواندن متون مطبوعاتی

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

خواندن و درک مفاهیم۳

۲۳

۲۱۲۸۲۱۶۶

گزارش نویسی

اصلی

  

۲۴

۲۱۲۸۳۰۸۹

بیان شفاهی داستان۲

اصلی

 بیان شفاهی داستان۱

ترم ۵

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۲۵

۲۱۲۸۱۱۶۳

نمونه های شعر ساده - انگلیسی

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

۲۶

۲۱۲۸۳۰۴۵

اصول و روش تحقیق۱

اصلی

کلیات زبانشناسی۲ بزبان انگلیسی

درآمدی بر ادبیات۲

۲۷

۲۱۲۸۳۰۵۶

نمایشنامه۱

اصلی

درآمدی بر ادبیات۲

۲۸

۲۱۲۸۳۰۹۰

داستان کوتاه

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

خواندن و درک مفاهیم۳

دستور نگارش۱

دستور نگارش۲

گفت و شنود۱

گفت و شنود۲

۲۹

۲۱۲۸۳۱۵۸

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی۱

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

خواندن و درک مفاهیم۳

دستور نگارش۱

دستور نگارش۲

گفت و شنود۱

گفت و شنود۲

۳۰

۲۱۲۸۳۱۸۱

فنون و صناعات ادبی

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

دستور نگارش۱

گفت و شنود۱

۳۱

۲۱۲۸۳۲۲۷

ترجمه ادبی۱

اصلی

فنون یادگیری زبان

اصول و روش ترجمه

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه

ترم ۶

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۳۲

۲۱۲۸۱۱۹۶

روش تدریس زبان خارجی

اصلی

کلیات زبانشناسی۲ بزبان انگلیسی

۳۳

۲۱۲۸۲۰۱۹

اصول و روش تحقیق۲

اصلی

اصول و روش تحقیق۱

درآمدی بر ادبیات۱

۳۴

۲۱۲۸۳۰۲۳

ترجمه ادبی۲

اصلی

ترجمه ادبی۱

۳۵

۲۱۲۸۳۰۷۸

نمایشنامه۲

اصلی

نمایشنامه۱

۳۶

۲۱۲۸۳۱۳۶

نامه نگاری - انگلیسی

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۳

دستور نگارش۲

گفت و شنود۲

۳۷

۲۱۲۸۳۱۶۹

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی۲

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

دستور نگارش۱

گفت و شنود۱

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی۱

۳۸

۲۱۲۸۳۲۱۶

متون برگزیده نثر ادبی

اصلی

درآمدی بر ادبیات۱

درآمدی بر ادبیات۲

ترم ۷

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۳۹

۲۱۲۸۱۲۰۹

آزمون سازی زبان

اصلی

روش تدریس زبان خارجی

۴۰

۲۱۲۸۱۲۱۰

مقاله نویسی

اصلی

نگارش پیشرفته

۴۱

۲۱۲۸۳۱۱۴

رمان۱

اصلی

درآمدی بر ادبیات۱

درآمدی بر ادبیات۲

۴۲

۲۱۲۸۳۱۴۷

شعر انگلیسی

اصلی

درآمدی بر ادبیات۱

درآمدی بر ادبیات۲

نمونه های شعر ساده - انگلیسی

۴۳

۲۱۲۸۳۱۷۰

سیری در تاریخ ادبیات۳

اصلی

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی۱

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی۲

۴۴

۲۱۲۸۳۱۹۲

نقد ادبی۱

اصلی

درآمدی بر ادبیات۱

درآمدی بر ادبیات۲

فنون و صناعات ادبی

ترم ۸

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۴۵

۲۱۲۸۳۱۰۳

مکتب های ادبی۱

اصلی

درآمدی بر ادبیات۲

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی۲

۴۶

۲۱۲۸۳۱۲۵

رمان۲

اصلی

درآمدی بر ادبیات۱

رمان۱

۴۷

۲۱۲۸۳۲۰۵

نقد ادبی۲

اصلی

درآمدی بر ادبیات۱

فنون و صناعات ادبی

نقد ادبی۱

۴۸

۲۱۲۸۳۲۳۸

اساطیر یونان و رم

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

دستور نگارش۱

گفت و شنود۱

۴۹

۲۱۲۸۳۲۴۹

زبان دوم۳ شعر معاصر جهان

اصلی

  

 

Written by: Azra Ghandeharion

 

English translation-studies-lp-banner

 

معرفی رشته مترجمی زبان انگلیسی - مقطع کارشناسی ارشد

 

سرفصل دروس دوره ارشد

 

با توجه به دایر بودن دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی در اکثر دانشگاه ها کشور و این که هدف عمده از ایجاد این دوره تربیت نیروها متخصص در ترجمه شناسی و مترجمان لایق برای خدمت در سازمانها، وزارتخانه ها و ارگان های مملکتی بوده است، اما متاسفانه در دوره محدود چهارساله کارشناسی که بیشتر وقت دانشجویان صرف یادگیری مهارتهای زبان انگلیسی شود مجال کافی برای رسیدن به مهارت های لازم در اصول و فنون ترجمه و شناخت و دانش کافی برای مسایل متعدد ترجمه شناسی حاصل نمی شود، لذا گروه علوم انسانی نیاز به دایر شدن دوره کارشناسی ارشد مترجمی بعد از اخذ مدرک کارشناسی به علت عدم توانایی لازم در امر ترجمه شناسی جذب مشاغل دیگر می گردند در نتیجه :

 

۱- هزینه های صرف شده برای این نیروها به هدر می رود.

 

۲- نیاز وزارتخانه ها، سازمانها، ارگان ها و حتی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به مترجمان زبده یا ترجمه شناسان و مربیان مترجمی کماکان باقی مانده است.

 

۳- دانشجویانی که در دوره کارشناسی زمینه و استعداد مترجمی را در خود یافته اند امکان راه یافتن به دوره های بالاتر را ندارند تا اندوخته ها و انگیزش های خود را به حد کارایی لازم برسانند، لذا لزوم به تاسیس این رشته بخوبی احساس می گردد.

 

طول دوره تحصیل

 

دوره کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی حداقل ۴ نیمسال می باشد که ۲۸ واحد آن طبق مقررات کارشناسی ارشد در سه نیمسال توزیع می گردد و پایان نامه آن در نیسمال چهارم انتخاب می شود و کلاً در چهار نیمسال به پایان می رسد و تعداد واحدهای لازم برای گذراندن این دوره ۲۸ واحد درسی و ۴ واحد پایان نامه می باشد که جمعاً بالغ بر ۳۲ واحد می گردد.
سه درس هم (معادل ۶ واحد) به عنوان دروس پیش نیاز تعیین شده که گذراندن آنها برای همه دانشجویان اجباری است و حداقل نمره قبولی در هر یک از آنها دوازده می باشد و در میانگین نمرات دوره محاسبه می گردد.

 

تعداد واحدها

 

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد مترجمی به ترتیب زیر می باشد.
الف: درسهای تخصصی- اجباری ۲۳ واحد
ب: درسهای انتخابی- تخصصی ۶ واحد
ج: پایان نامه ۴ واحد
جمع واحدهای درسی: ۳۲ واحد

 


چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی
دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه  سایت دانشگاه نخواهد بود.

 

 

 

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی

 

 

 

دکتری مترجمی

نیم­سال اول

نیم­سال دوم

نیم­سال سوم

روشهای پژوهش درمطالعات ترجمه

نقد ترجمه: نظریه و عمل

 

ترجمه ازمنظر منظور شناسی متن شناسی وتحلیل گفتمان انتقادی

رایانه در ترجمه

 

تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه

فرهنگ ایدئولوژی وترجمه

 

 

 

 

رشته مترجمی زبان انگلیسی - مقطع دکترای تخصصی (Ph.D)

 

سر فصل و برنامه دروس دکتری

 

 

 

دکتری مترجمی

نیم­سال اول

نیم­سال دوم

نیم­سال سوم

روشهای پژوهش درمطالعات ترجمه

نقد ترجمه: نظریه و عمل

 

ترجمه ازمنظر منظور شناسی متن شناسی وتحلیل گفتمان انتقادی

رایانه در ترجمه

 

تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه

فرهنگ ایدئولوژی وترجمه

 

 

 

 

Written by: Azra Ghandeharion

 

 معرفی رشته آموزش زبان انگلیسی - مقطع کارشناسی ارشد

 

سر فصل و برنامه دروس ارشد

 

هدف از تشکیل دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی تربیت افراد واجد صلاحیت برای تدریس زبان انگلیسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و برآوردن نیازهای جامعه از نظر نیروی انسانی متخصص در زمینه تحقیق در مسایل آموزش زبان و ترجمه متون مختلف انگلیسی بزبان فارسی و بالعکس و یلا دیگر مشاغل مربوط می باشد. کسانی که برای این دوره انتخاب می شوند ضمن تکمیل معلومات قبلی خود راجع به جنبه های مختلف زبان بطور اعم، زبان بطوراخص، با اصول نظری، و روش های و شگردهای تدریس این زبان در دانشگاه ها ایران بعد از انقلاب و با عنایت به نیازهای جامعه، آشنایی مطلوب حاصل می کنند.

 

 

 

طول دوره تحصیل

 

۱- دوره کارشناسی ارشد آموزشی زبان انگلیسی بصورت ناپیوسته (مستقل) است بدین معنی که فارغ التحصیلان دوره کارشناسی زبان انگلیسی با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی رشته که هنگام پذیرش دانشجو اعلام خواهد شد میتوانند در صورت تمایل بلافاصله وارد این دوره شوند.

 

۲- بطور کلی بخش عمده این دوره را آموزش نظری تشکیل می دهد مضافاً باینکه دانشجو می بایستی در پایان دوره به تهیه و تدوین رساله نیز مبادرت ورزد.

 

۳- شرایط عمومی ورود به این دوره مطابق ماده ۴ و ۵ آیین نامه خاص دوره کارشناسی ارشد مصوب ۲۸/۱۰/۶۴ شورایعالی برنامه ریزی می باشد.

 

طول دوره براساس ماده ۶ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۶۴ شورایعالی برنامه ریزی عبارت است از حداکثر مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده در این دوره را (پایان نامه) براساس مقررات مربوطه به پایان رساند. طول دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی حداکثر ۳ سال است واحدهای هر نیمسال حداقل ۹ و حداکثر ۱۴ واحد است.

 

 

 

تعداد واحدها

 

ج- واحدهای درسی:

 

۱- واحدهای درسی رشته کارشناسی ارشد زبان انگلیسی کلاً ۳۸ واحد نیمسال است که شامل ۳۴ واحد درسی اختصاصی و ۴ واحد رساله می باشد.

 

۲- در تنظیم دروس اختصاصی کوشش برآن شده که به دانشجویات امکان تخصص در زمینه آموزش زبان انگلیسی داده شود و در عین حال قادر باشد اطلاعاتی کافی در سایر زمینه های کسب نماید. برای دست یافتن به این هدف از مجموع ۳۴ واحد درسی اختصاص تعداد ۲۸ واحد اجباری و ۶ واحد اختیاری منظور شده است.

 

بدیهی است گروه آموزشی می تواند با توجه به امکانات آموزشی موجود حداکثر تا ۱۲ واحد در دروس اختیاری را بعنوان دروس تخصصی ارائه نماید.

 

۳- آن گروه از دانشجویان پذیرفته شده در دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی که در دوره کارشناسی درس معارف اسلامی(۲) را نگذرانده اند بایستی این درس را بدون آنکه واحدی برای آنها محسوب گردد بگذراند در دوره کارشناسی ارشد بگذرانند.
مواد درسی از بین آخرین گزارش های تحقیقی و مجلات علمی که توسط صاحبنظران ایرانی و خارجی در زمینه آموزش زبان و زبان شناسی قابل دسترس در ایران است بوسیله استادان دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه ها انتخاب و توصیه خواهد شد.

 

 

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

 

 

 

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگليسي

 

ترم ۱

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۱

۳۱۲۸۳۰۸۶

روش تحقیق در مسائل آموزش زبان

اصلی

۲

۳۱۲۸۳۱۱۱

آزمون زبان خارجی

اصلی

۳

۳۱۲۸۳۱۰۰

اصول و روش تدریس مهارت ها

اصلی

اصول و روش تدریس

۴

۳۱۲۸۲۰۱۶

زبانشناسی کاربردی

اصلی

مسائل زبان شناسی

اصول و روش تدریس

ترم ۲

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

5

۳۱۲۸۳۱۲۲

روانشناسی زبان

اصلی

مسائل زبانشناسی

اصول و روش تدریس

6

۳۱۲۸۳۰۶۴

آوا شناسی آموزشی

اصلی

7

۳۱۲۸۳۱۱۱

آزمون زبان خارجی

اصلی

8

۳۱۲۸۳۰۵۳

مسائل زبانشناسی

اصلی

9

۳۱۲۸۳۰۳۱

تهیه و تدوین مطالب درسی

اصلی

اصول و روش تدریس

اصول و روش تدریس مهارت ها

10

۳۱۲۸۳۱۳۳

انگلیسی با اهداف ویژه

اصلی

ترم ۳

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

11

۳۱۲۸۳۰۴۲

سمینار - مسائل آموزش زبان

اصلی

مسائل زبانشناسی

اصول و روش تدریس

زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها و روانشناسی زبان

12

۳۱۲۸۳۰۵۳

مسائل زبانشناسی

اصلی

13

۳۱۲۸۲۰۴۹

جامعه شناسی زبان

اصلی

 

معرفی رشته آموزش زبان انگلیسی - مقطع دکترای تخصصی (Ph.D)

 

سر فصل و برنامه دروس دکتری

 

آیین نامه دوره دکتری

 

دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی است که در این رشته اعطای مدرک می انجامد و مجموعه ای هم آهنگ از فعالیت های پژوهشی و علمی است که برنامه آن با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای کادر هیات علمی دانشگاه ها به منظور تدریس سطوح مختلف رشته های زبان انگلیسی تهیه و تدوین گردیده است.

 

طول دوره تحصیل

 

طول دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی حداقل ۳ سال و حداکثر مجاز طول دوره برای دانشجویان تمام وقت ۴ سال است که شامل دو مرحله آموزش و تدوین رساله می باشد.

 

حداکثر طول مدت مجاز مرحله آموزشی چهار نیمسال است و چنانچه دانشجو بتواند در این مدت مرحله آموزشی را به پایان برساند از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

 

مرحله تدوین رساله پس از قبولی دانشجو در امتحانات مرحله آموزشی آغاز میشود و با تدوین و دفاع از رساله پایان می پذیرد.
تبصره: افزایش طول دوره با پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه به مدت سه نیسمال امکان دارد.

 

تعداد واحدها

 

تعداد کل واحدهای آموزشی این دوره ۴۴ واحد بشرح زیر می باشد و در صورت لزوم دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد تعداد واحدهای لازم درسی را نگذرانده باشند باید کمبود واحدهای خود را به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه آموزشی دانشگاه جبران نمایند.

 

۱- دروس اختصاصی(اصلی) ۱۶ واحد

 

۲- دروس اختیاری ۸ واحد

 

۳- گذراندن دروس پیشنیاز حداکثر ۱۸ واحد ( با تشخیص گروه )

 

۴- پایان نامه ۲۰ واحد

 

 

 

تذکر ۱: حداقل واحد در هر نیمسال ۴ و حداکثر ۸ واحد می باشد

 

تذکر ۲: دانشجویانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی بوده و در این رشته پذیرفته شوند با نظر گروه واحدهای پیش نیاز لازم را خواهند گذراند. این واحدها از واحدهای کارشناسی ارشد آموزش زبان انتخاب خواهند شد.

 

تذکر ۳: فقط دارندگان مدرک کارشناسی ارشد آموز زبان و ادبیات انگلیسی می توانند در کنکور این رشته مشترک کنند.

 

تذکر ۴: گروه آموزشی میتوانند با توجه به امکانات حداکثر تا ۱۰ واحد از دروس انتخابی را بعنوان دروس رشته ارائه نمایند. بدیهی است ۴ واحد از این دروس جایگزین دروس اصلی خواهند شد.

 

نقش و توانایی یا کارایی

 

فارغ التحصیلان این دوره با کسب مهارت های لازم قادر خواهند بود در موسسات آموزش عالی در سمت استادیار به امر تدریس و تحقیق بپردازند و همچنین در سایر موسسات به امر تحقیق آموزش و برنامه ریزی کمک نمایند. دانشجویان موظفند پس از گذرانیدن کلیه دروس آخرین نیمسال تحصیلی در امتحان جامع که شامل مسایل آموزش زبان و آزمون، زبانشناسی می باشد شرکت نمایند و پس از موفقیت در امتحان جامع دانشجویان عنوان تز و مقدمه آن را می توانند به گروه موبوطه ارائه و اعضای کمیته خود را که شامل ۵ نفر می باشد انتخاب کنند تا پس از بررسی های لازم و تصویب عنوان و مقدمه رساله کار نوشتن آنرا آغاز نمایند.

 

ضرورت و توانایی

 

با توجه به اهداف انقلاب اسلامی کشورمان در جهت نیل به خودکفائی در زمینه تربیت افراد متعهد و متخصص و نیاز روزافزون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به اعضاء هئیت علمی ضرورت تاسیس این دوره محرز می گردد.

 

 

 

دکتری آموزش زبان

ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

نظريهاي فراگيري زبان دوم

نقد وبررسي روشهاي تدريس

ارزشیابی پیشرفته

روانشناسي زبان

تجزيه وتحليل كلام

تجزیه و تحلیل کلام

 

 

روش تحقیق پیشرفته

 

 

 

Written by: Azra Ghandeharion