سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷

الف) آموزش زبان انگلیسی - کارشناسی ارشد و دکتری

سر فصل و برنامه دروس ارشد

 

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگليسي

 

ترم ۱

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۱

۳۱۲۸۳۰۸۶

روش تحقیق در مسائل آموزش زبان

اصلی

۲

۳۱۲۸۳۱۱۱

آزمون زبان خارجی

اصلی

۳

۳۱۲۸۳۱۰۰

اصول و روش تدریس مهارت ها

اصلی

اصول و روش تدریس

۴

۳۱۲۸۲۰۱۶

زبانشناسی کاربردی

اصلی

مسائل زبان شناسی

اصول و روش تدریس

ترم ۲

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

5

۳۱۲۸۳۱۲۲

روانشناسی زبان

اصلی

مسائل زبانشناسی

اصول و روش تدریس

6

۳۱۲۸۳۰۶۴

آوا شناسی آموزشی

اصلی

7

۳۱۲۸۳۱۱۱

آزمون زبان خارجی

اصلی

8

۳۱۲۸۳۰۵۳

مسائل زبانشناسی

اصلی

9

۳۱۲۸۳۰۳۱

تهیه و تدوین مطالب درسی

اصلی

اصول و روش تدریس

اصول و روش تدریس مهارت ها

10

۳۱۲۸۳۱۳۳

انگلیسی با اهداف ویژه

اصلی

ترم ۳

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

11

۳۱۲۸۳۰۴۲

سمینار - مسائل آموزش زبان

اصلی

مسائل زبانشناسی

اصول و روش تدریس

زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها و روانشناسی زبان

12

۳۱۲۸۳۰۵۳

مسائل زبانشناسی

اصلی

13

۳۱۲۸۲۰۴۹

جامعه شناسی زبان

اصلی

 

 

 آموزش زبان انگلیسی - مقطع دکترای تخصصی (Ph.D)

 

سر فصل و برنامه دروس دکتری

 

دکتری آموزش زبان

ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

نظريهاي فراگيري زبان دوم

نقد وبررسي روشهاي تدريس

ارزشیابی پیشرفته

روانشناسي زبان

تجزيه وتحليل كلام

تجزیه و تحلیل کلام

 

 

روش تحقیق پیشرفته

آیین نامه دوره دکتری

 

 

 

زبان و ادبیات انگلیسی- کارشناسی و کارشناسی ارشد

سرفصل و برنامه دروس دوره ارشد

 

ترم ۱

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۱

۳۱۲۸۳۰۸۶

داستان کوتاه

اصلی

۲

۳۱۲۸۳۱۱۱

روش تحقیق

اصلی

۳

۳۱۲۸۳۱۰۰

نقد ادبی 1

اصلی

۴

۳۱۲۸۲۰۱۶

ادبیات قرن 17و18

اصلی

ترم ۲

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

5

۳۱۲۸۳۱۲۲

ادبیات ایران و اسلام به زبان انگلیسی

اصلی

 

6

۳۱۲۸۳۰۶۴

نقد ادبی 2

اصلی

نقد ادبی 1

7

۳۱۲۸۳۱۱۱

داستان بلند

اصلی

داستان کوتاه

8

۳۱۲۸۳۰۵۳

نمایش­نامه معاصر انگلیسی

اصلی

 

9

۳۱۲۸۳۰۳۱

ادبیات ایران و اسلام به زبان انگلیسی

اصلی

 

10

۳۱۲۸۳۱۳۳

ادبیات و مطالعات تطبیقی

اصلی

روش تحقیق

ترم ۳

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

11

۳۱۲۸۳۰۴۲

ادبیات و مطالعات رسانه

اصلی

روش تحقیق

ادبیات و مطالعات تطبیقی

12

 

آثار کلاسیک

اصلی

 

13

 

ادبیات امریکا

اصلی

 

14

۳۱۲۸۳۰۵۳

نمایشنامه نویسان بزرگ جهان

اصلی

15

۳۱۲۸۲۰۴۹

سمینار

اصلی

 

برنامه درسی کارشناسی

 چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد.

ترم ۱

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۱

۲۱۲۸۱۰۱۶

خواندن و درک مفاهیم۱

اصلی

  

۲

۲۱۲۸۱۰۴۹

دستور نگارش۱

اصلی

  

۳

۲۱۲۸۱۰۷۲

گفت و شنود۱

اصلی

  

ترم ۲

ردیف

نام درس

نوع

پیشنیاز

۴

۲۱۲۸۱۰۲۷

خواندن و درک مفاهیم۲

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

۵

۲۱۲۸۱۰۵۰

دستور نگارش۲

اصلی

دستور نگارش۱

۶

۲۱۲۸۱۰۸۳

گفت و شنود۲

اصلی

گفت و شنود۱

۷

۲۱۲۸۲۰۳۱

فنون یادگیری

اصلی

  

۸

۲۱۲۸۳۰۱۲

فنون یادگیری زبان

اصلی

  

ترم ۳

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۹

۲۱۲۸۱۰۳۸

خواندن و درک مفاهیم۳

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۲

۱۰

۲۱۲۸۱۰۶۱

نگارش پیشرفته

اصلی

دستور نگارش۲

۱۱

۲۱۲۸۱۰۹۴

آواشناسی انگلیسی

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

خواندن و درک مفاهیم۲

دستور نگارش۱

دستور نگارش۲

گفت و شنود۱

گفت و شنود۲

۱۲

۲۱۲۸۱۱۰۷

کلیات زبانشناسی۱ بزبان انگلیسی

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

خواندن و درک مفاهیم۲

دستور نگارش۱

دستور نگارش۲

گفت و شنود۲

۱۳

۲۱۲۸۱۱۲۹

درآمدی بر ادبیات۱

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

خواندن و درک مفاهیم۲

دستور نگارش۱

دستور نگارش۲

گفت و شنود۱

گفت و شنود۲

۱۴

۲۱۲۸۱۱۴۱

اصول و روش ترجمه

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

خواندن و درک مفاهیم۲

دستور نگارش۱

دستور نگارش۲

فنون یادگیری زبان

۱۵

۲۱۲۸۳۰۶۷

بیان شفاهی داستان۱

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۲

دستور نگارش۲

گفت و شنود۲

ترم ۴

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۱۶

۲۳۶۲۳۲۰

گزارش نویسی

اصلی

 بیان شفاهی داستان۱

۱۷

۲۱۲۸۱۱۱۸

کلیات زبانشناسی۲ بزبان انگلیسی

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

دستور نگارش۱

کلیات زبانشناسی۱ بزبان انگلیسی

۱۸

۲۱۲۸۱۱۳۰

درآمدی بر ادبیات۲

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

دستور نگارش۱

گفت و شنود۱

درآمدی بر ادبیات۱

۱۹

۲۱۲۸۱۱۵۲

نمونه های نثر ساده انگلیسی

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

خواندن و درک مفاهیم۲

دستور نگارش۱

دستور نگارش۲

گفت و شنود۱

گفت و شنود۲

۲۰

۲۱۲۸۱۱۷۴

ترجمه متون ساده

اصلی

اصول و روش ترجمه

۲۱

۲۱۲۸۱۱۸۵

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه

اصلی

اصول و روش ترجمه

۲۲

۲۱۲۸۱۲۲۱

خواندن متون مطبوعاتی

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

خواندن و درک مفاهیم۳

۲۳

۲۱۲۸۲۱۶۶

گزارش نویسی

اصلی

  

۲۴

۲۱۲۸۳۰۸۹

بیان شفاهی داستان۲

اصلی

 بیان شفاهی داستان۱

ترم ۵

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۲۵

۲۱۲۸۱۱۶۳

نمونه های شعر ساده - انگلیسی

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

۲۶

۲۱۲۸۳۰۴۵

اصول و روش تحقیق۱

اصلی

کلیات زبانشناسی۲ بزبان انگلیسی

درآمدی بر ادبیات۲

۲۷

۲۱۲۸۳۰۵۶

نمایشنامه۱

اصلی

درآمدی بر ادبیات۲

۲۸

۲۱۲۸۳۰۹۰

داستان کوتاه

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

خواندن و درک مفاهیم۳

دستور نگارش۱

دستور نگارش۲

گفت و شنود۱

گفت و شنود۲

۲۹

۲۱۲۸۳۱۵۸

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی۱

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

خواندن و درک مفاهیم۳

دستور نگارش۱

دستور نگارش۲

گفت و شنود۱

گفت و شنود۲

۳۰

۲۱۲۸۳۱۸۱

فنون و صناعات ادبی

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

دستور نگارش۱

گفت و شنود۱

۳۱

۲۱۲۸۳۲۲۷

ترجمه ادبی۱

اصلی

فنون یادگیری زبان

اصول و روش ترجمه

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه

ترم ۶

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۳۲

۲۱۲۸۱۱۹۶

روش تدریس زبان خارجی

اصلی

کلیات زبانشناسی۲ بزبان انگلیسی

۳۳

۲۱۲۸۲۰۱۹

اصول و روش تحقیق۲

اصلی

اصول و روش تحقیق۱

درآمدی بر ادبیات۱

۳۴

۲۱۲۸۳۰۲۳

ترجمه ادبی۲

اصلی

ترجمه ادبی۱

۳۵

۲۱۲۸۳۰۷۸

نمایشنامه۲

اصلی

نمایشنامه۱

۳۶

۲۱۲۸۳۱۳۶

نامه نگاری - انگلیسی

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۳

دستور نگارش۲

گفت و شنود۲

۳۷

۲۱۲۸۳۱۶۹

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی۲

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

دستور نگارش۱

گفت و شنود۱

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی۱

۳۸

۲۱۲۸۳۲۱۶

متون برگزیده نثر ادبی

اصلی

درآمدی بر ادبیات۱

درآمدی بر ادبیات۲

ترم ۷

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۳۹

۲۱۲۸۱۲۰۹

آزمون سازی زبان

اصلی

روش تدریس زبان خارجی

۴۰

۲۱۲۸۱۲۱۰

مقاله نویسی

اصلی

نگارش پیشرفته

۴۱

۲۱۲۸۳۱۱۴

رمان۱

اصلی

درآمدی بر ادبیات۱

درآمدی بر ادبیات۲

۴۲

۲۱۲۸۳۱۴۷

شعر انگلیسی

اصلی

درآمدی بر ادبیات۱

درآمدی بر ادبیات۲

نمونه های شعر ساده - انگلیسی

۴۳

۲۱۲۸۳۱۷۰

سیری در تاریخ ادبیات۳

اصلی

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی۱

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی۲

۴۴

۲۱۲۸۳۱۹۲

نقد ادبی۱

اصلی

درآمدی بر ادبیات۱

درآمدی بر ادبیات۲

فنون و صناعات ادبی

ترم ۸

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۴۵

۲۱۲۸۳۱۰۳

مکتب های ادبی۱

اصلی

درآمدی بر ادبیات۲

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی۲

۴۶

۲۱۲۸۳۱۲۵

رمان۲

اصلی

درآمدی بر ادبیات۱

رمان۱

۴۷

۲۱۲۸۳۲۰۵

نقد ادبی۲

اصلی

درآمدی بر ادبیات۱

فنون و صناعات ادبی

نقد ادبی۱

۴۸

۲۱۲۸۳۲۳۸

اساطیر یونان و رم

اصلی

خواندن و درک مفاهیم۱

دستور نگارش۱

گفت و شنود۱

۴۹

۲۱۲۸۳۲۴۹

زبان دوم۳ شعر معاصر جهان

اصلی

  

 

 

ج) مترجمی زبان انگلیسی -  کارشناسی ارشد و دکتری

سرفصل دروس دوره ارشد

سرفصل دروس دوره دکتری

 

دکتری مترجمی

نیم­سال اول

نیم­سال دوم

نیم­سال سوم

روشهای پژوهش درمطالعات ترجمه

نقد ترجمه: نظریه و عمل

 

ترجمه ازمنظر منظور شناسی متن شناسی وتحلیل گفتمان انتقادی

رایانه در ترجمه

 

تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه

فرهنگ ایدئولوژی وترجمه

 

 

 

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی

ترم ۱

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۱

۳۱۲۸۲۰۱۶

زبانشناسی کاربردی

اصلی

مسائل زبانشناسی

اصول و روش تدریس

۲

۳۱۲۸۳۱۵۵

روشهای پیشرفته تحقیق وترجمه

اصلی

  

۳

۳۱۲۸۳۱۶۶

نظریه های ترجمه

اصلی

  

۴

۳۱۲۸۳۲۲۴

ارزشیابی پیشرفته وترجمه

اصلی

  

۵

۳۱۲۸۳۳۹۳

فلسفه تعلیم وتربیت

اصلی

 

 

Written by: Azra Ghandeharion