دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷

پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه آقای سعید عامری

استاد راهنما: دکتر مسعود خوش سلیقه

استاد مشاور: دکتر علی خزاعی فر

A Mixed-Methods Study of Product Norms of Dubbed Foreign Movies into Persian

 

پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم لاله جهرمی

 

استاد راهنما: دکتر مسعود خوش سلیقه

استاد مشاور: دکتر علی خزاعی فر

بررسی و تحلیل پیشگفتار مترجمین ایرانی بر ترجمه های خود در دو بازه فرهنگی

 

Written by: Azra Ghandeharion