دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷

پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم لاله جهرمی

پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم لاله جهرمی

استاد راهنما: دکتر مسعود خوش سلیقه

 

استاد مشاور: دکتر علی خزاعی فر

 

زمان: چهارشنبه  05 آذر 1393، 12:00

 

مکان: کلاس 205، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

بررسی و تحلیل پیشگفتار مترجمین ایرانی بر ترجمه های خود در دو بازه فرهنگی

 

Written by: Azra Ghandeharion