سه شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۷

عناوین

مقطع

ترجمه کتاب گفتمان سیاسی، رسانه و ترجمه به زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

هرمنوتیک و جنبش شاعرانه

کارشناسی ارشد

نقد و بررسی ترجمه های استعاره در قرآن: مورد پژوهی 20 ترجمه قرآن کریم

کارشناسی ارشد

ترجمه و زبان شناسی

کارشناسی ارشد

هنجارها و انتظارات دانشجویان ایرانی از ترجمه داستانی

کارشناسی ارشد

همگام با مطالعات ترجمه

کارشناسی ارشد

ترجمه کتاب تحول رشته ی مطالعات ترجمه نوشته ی ماری اسنل-هورنبی

کارشناسی ارشد

Constructing & Validating a scale of Educational English Language Teacher

کارشناسی ارشد

بررسی ارتباط میان کمرویی- خودکارآمدی و تمایل به برقراری ارتباط با توجه به فراگیری زبان دوم در دانش آموزان ایرانی

کارشناسی ارشد

Written Languaging, Direct Correction and Second Language Writing Revision

کارشناسی ارشد

Match or Mismatch of Teaching Learning Styles on Language Achievment : the Case of Iranian EFL Learners

کارشناسی ارشد

Iranian EFL Learners\' Atititude towards Cindrella of Language Teaching : Construction & Validation of LATEP Scale: A mixed method study

کارشناسی ارشد

An Investigation into Role os Ambiguity & Cultural Identity in Iranian EFL Learners\' Academic Language Acheievment

کارشناسی ارشد

رابطه میان خودکارامدی و موفقیت معلمان زبان انگلیسی در دبیرستانهای ایران

کارشناسی ارشد

ترجمه کتاب ترجمه و هویت

کارشناسی ارشد

ترجمه کتاب ترجمه، خبرگزاری ها، جهانی شدن

کارشناسی ارشد

The Most Important Demotivating Factors among EFL Teachers in Private English Language Institutes in Mashad

کارشناسی ارشد

بازیابی سبک شخصی مولوی در غزلیات شمس بر مبنای تکنیک جریان سیال ذهن

دکترای تخصصی

تأثیر ترجمه بر ورود زبان محاوره به داستان کوتاه فارسی

کارشناسی ارشد

The Effectiveness of Strange-based Instruction in Teaching as a Second or Foreign Language : A Meta-analysis of Experimental Studies

دکترای تخصصی

نقش ارزشیابی پویا در پیشرفت مهارت ترجمه دانشجویان

کارشناسی

ترجمه کتاب مقالات انتقادی در مطالعات ترجمه

کارشناسی

Construction and Validation of Translation Metacognitive Strategy Questionnaire and Its Application to Translation Quality

کارشناسی ارشد

بررسی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد مترجمی در ایران

کارشناسی ارشد

مقایسه چگونگی کاربرد فرانقش متنی در رمان به سوی فانوس دریایی و ترجمه های فارسی ان از منظر ساخت مبتدائی

کارشناسی

The Impact of Attending EFL Classes on the Level of Depressoin of Iranian Female Learners and Their Attributional Complexity

کارشناسی ارشد

بررسی گنجاندن فناوری های ترجمه در دوره های کارشناسی ترجمه در دانشگاههای ایران: مبنایی برای طراحی برنامه درسی فناوریهای ترجمه

کارشناسی ارشد

بررسی استراتژیهای ترجمه مقوله های فرهنگ محور (مطالعه موردی)

کارشناسی ارشد

Investigating Parameter Resettign by Persian Learnears of English as a foreign Language : a case study of That- Trace Effect

کارشناسی ارشد

An Investigation into the Role of Iranian EFL Learners\' Narrative Intelligence , Verbal Inetlligence, Grammar Knowledge, Depth and Breadth of in their Spaking and Writing Skills : An Structural Equation Modelling Approach

دکترای تخصصی

An investigation into the influence of power of goal choice and self-efficacy on motivation& writing acheivment: a case of Iranian EFL learners

کارشناسی ارشد

life-wise ELT Profession & investigation into Opeationalization of Education for Applied ELT & Education for Life Paradigm through Devising an Emotional Intelligence Enhancement Language Learning Syllabus

دکترای تخصصی

ترجمه کتاب آموزش مدرس ترجمه

کارشناسی ارشد

بررسی روش ترجمه آیات متشابه در قرآن

کارشناسی ارشد

The Relationship between Job Satisfaction and EFL Teacher Motivation in Mashhad Language Institutes

کارشناسی ارشد

construction And Validation of \" Scale on English Language Teacher Perfectionism

کارشناسی ارشد

ترجمه پسااستعماری از نظریه تا عمل

کارشناسی ارشد

Willingness to Communicate with Regard to Psychological Well-being : The case of Iranian University students majoring in English

کارشناسی ارشد

Analysis of Lexical Bundles in Applied Linguistic Research Artcles by Iranian & Internationally - published Writers

دکترای تخصصی

استراتژیهای ترجمه سریالهای کمدی موقعیت

کارشناسی ارشد

Discourse, Identities Construction, and Dialogism: Case studies of Iranian EFL Learners and Teachers at Private Language Schools

دکترای تخصصی

ترجمه کتاب مطالعات ترجمه

کارشناسی ارشد

هوش های چندگانه و نقش آن در ترجمه و تفسیر

کارشناسی ارشد

بررسی ساخت اطلاعی در رمان سمفونی مردگان

کارشناسی ارشد

موضع مترجمان نسبت به زبان فاخر در ترجمه متون غیر ادبی

کارشناسی ارشد

آسیب شناسی یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان خارجی بر اساس تحلیل نیازها

کارشناسی ارشد

طراحی، اعتبارسازی و روایی سنجی آزمون تک به منظور اندازه گیری بسندگی زبان فارسی

کارشناسی ارشد

گرایش به سبک اسمی در متون ترجمه شده غیر ادبی امروز

کارشناسی ارشد

The Relationship between teachers competencies & their personality and gender in English classrooms

کارشناسی ارشد

بررسی انتقادی تاریخ نقد ترجمه در ایران معاصر

کارشناسی ارشد

مبانی نقد ترجمه در نیمه اول قرن حاضر در ایران (1320-1357) و رویکرد نظری منتقدان این دوره به ترجمه بر اساس مدل هاوس

کارشناسی

نقش پیش‌زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و ادبی بر کیفیت کار مترجمان ادبی

کارشناسی ارشد

بررسی راهبردهای مترجمان در ترجمه تابوهای زبانی و فرهنگی غربی در دوبله فیلمهای انگلیسی به زبان فارسی

کارشناسی ارشد

The Influence of Content-based Teaching on Iranian High School Students\' Achievement & Motivation

کارشناسی ارشد

The Influence of Social & Cultural Capital on EFL Students\' Critical Thinking Skills

کارشناسی ارشد

بررسی ترجمهٔ استعاره‌های دفتر اول مثنوی معنوی: رویکردها و روش‌های نیکلسون و مجددی

کارشناسی

Designing and Validating a Student Social Capital Questionnaire (SSCQ): Exploring the Relationship between Social Capital and Language Achievement in a Specific Foreign Language Context

کارشناسی ارشد

The Impact of Attribution Retraining on EFL Learners\' Achievement and Attribution

کارشناسی ارشد

Attribution THeory and Personality Traits among EFL Learners

کارشناسی ارشد

Designing and Validating a Textbook Evaluation Questionnaire for Reading Comprehension II and Exploring its Relationship with Achievement

کارشناسی ارشد

تحلیل گفتمان انتقادی ادبیات داستانی کودک با موضوع مهدویت

کارشناسی ارشد

The Relationship among Taxonomy of Thinking Processes, Critical Thinking Skills, Reading Comprehension Ability, and Vocabulary Knowledge: An Experimental and Schema-Based Approach

کارشناسی ارشد

تحلیل گفتمان انتقادی هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامه فردوسی

کارشناسی ارشد

تحلیل سبک شناختی نامه های امام محمد غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان

دکترای تخصصی

بررسی تطبیقی حافظ و امرسن

دکترای تخصصی

A Study of English Major university students\' ability to use English collocations in their report writing

کارشناسی ارشد

The Relationship between Field-Dependence/Independence Cognitive Style and Performance on Schema-based cloze MCIT

کارشناسی ارشد

‍Conversational analysis of Iranian Intermediate and advanced EFL learners talk in terms of repair

کارشناسی ارشد

معیارهای استادان‌،دانشجوبان و مترجمان حرفه ای برای ارزیابی و نمره گذاری ترجمه متون ادبی

کارشناسی ارشد

Development and Validation of a translator's literature intelligence

کارشناسی ارشد

تصریح در ترجمه قران: مورد پژوهشی سوره یوسف

کارشناسی ارشد

Designing sample ESP textsfor students of physical education

کارشناسی ارشد

Introduction to Text Linguistics

کارشناسی ارشد

A critical Study of the Potentials of Poly system Theory as a Comparative Research Methodology in the Literary Scene in Iran

کارشناسی ارشد

Investigating the Relationship between learner creativity and performance in written narrative tasks

کارشناسی ارشد

رابطه میان هوش هیجانی و درک ادبی : مورد کاوی دانشجویان ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد

The Metaphorical Analysis of English language professors and learners\' beliefs about teaching and learning in the universities

کارشناسی ارشد

Exploring the Relationship between EFL Teachers’ Personality / Success and Students’ English Achievement

کارشناسی ارشد

Text authenticity and the performance of Iranian EFL learners on C-Test

کارشناسی ارشد

genre-based analysis of English patient information leaflets and examining the reading strategies used by skilled and novice readers

کارشناسی ارشد

بنای جامعه شناسی ترجمه

کارشناسی ارشد

تاًثیر ترجمه ی رمان های مدرن بر هنجارِ سبکیِ «طول جمله» در رمان فارسی

کارشناسی ارشد

public school EFL teachers presentation of in-service development progrms in Iran

کارشناسی ارشد

the relationship between the use of self regulatory strategies and academic achievment in Iranian university students

کارشناسی ارشد

تحول افعال ناقل در متون روایی زبا ن فارسی

کارشناسی ارشد

Complementing behavior in persian and English: A comparative study of speech acts

کارشناسی ارشد

gender representation in foreign language textbooks

کارشناسی ارشد

culture,identity and language teaching

کارشناسی ارشد

Comprehension of “Self” and “The Other” in Obama’s Speeches through the Representation of Social Actors

کارشناسی ارشد

Willingness to communicate among undergraduate Iranian EFL students with regard to their vocabulary knowledge: an exploratory study

کارشناسی ارشد

the impact of the students native language use on EFL learners lexical recall

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی پدیداری مرگ : پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ

کارشناسی ارشد

personality & EQ in English language teachers' flow experiences

کارشناسی ارشد

Incidental vs. Proactive Focus on Form and Learner Uptake in Iranian EFL Communicative Classrooms

کارشناسی ارشد

Teachers’ Immediacy Behaviours and Students’ Willingness to Talk :A case of Iranian EFL Learners

کارشناسی ارشد

تهیه و تدوین مواد درسی جهت آموزش برخی مفاهیم پرکاربرد زبان فارسی

کارشناسی ارشد

The Role of Emotional Intelligence in EFL Teachers’ Success at schools and institutes

کارشناسی ارشد

The Relationship between EQ & IQ and Test Format

کارشناسی ارشد

ارزیابی مهارت نگارش زبان‌آموزان از دیدگاه معلمان و فراگیران در دوره‌های آمادگی بر اساس رویکرد فرآیند محور به آموزش نگارش

کارشناسی ارشد

An observational and attitudinal study of effective teaching: a case of EFL expert and novice teachers

کارشناسی ارشد