پنج شنبه, 04 بهمن 1397

تماس با ما

مدیر گروه: دکتر مسعود خوش سلیقه

تحصیلات: دکتری مطالعات ترجمه

تلفن: 38806768

وب سایت شخصی:

 

پست الکترونیک: 

 


 

_________________________________________________________

کارشناس گروه: خانم اعظم جنتی فر

 

تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 

تلفن: 38806765 

وب سایت شخصی:

پست الکترونیک:

 

 
 

_________________________________________________________

نشانی: مشهد ـ میدان پارک ـ پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ـ طبقه دوم ـ گروه زبان انگلیسی

کد پستی: 917794883

دورنگار: 05138794144