دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷

شهریور 24: جلسه پيش‌دفاع رساله دكتري

جلسه پيش‌دفاع رساله دكتري خانمها جوادي مهر  و شمسايي دانشجويان دكتري آموزش زبان انگليسي با راهنمايي خانم دكتر حسيني به ترتيب  ساعت 11-10 و12-11 روز سه شنبه  مورخ 94/ 6/24   برگزار مي‌گردد.

از همكاران ارجمند ودانشجويان علاقه مند دعوت مي شود در اين جلسه شركت فرماييد.