جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

آقای دکتر رضا پیش‌قدم معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات استاد نمونه سال 96 دانشگاه معرفی شـد

آقای دکتر رضا پیش‌قدم معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات 

.استاد نمونه سال 96 دانشگاه معرفی شـد

 

7-Pishghadam11

 

Pish