پنج شنبه, 04 بهمن 1397

برگزاری نخستين جلسه بررسي وضعيت وبگاه دانشكده ادبيات و علوم انساني

نخستين جلسه بررسي وضعيت وبگاه دانشكده ادبيات و علوم انساني و راهكارهاي ارتقاي آن در ساعت 10 روز سه شنبه 97/10/11 با حضور هيات رئيسه دانشكده و نمايندگان گروه هاي آموزشي برگزار شد. در ابتداي جلسه رياست و معاون پژوهشي دانشكده ضمن خير مقدم به حاضران و سپاسگزاري از همكاري نمايندگان گروه ها در پيشبرد امور مربوط به وبگاه، بر اهميت به روز رساني و تكميل محتواي وبگاه دانشكده و گروه هاي آموزشي تاكيد نمودند. در ادامه جلسه در خصوص موارد زير هم انديشي و تصميم گيري گرديد:

1- اخبار، عكس ها، تغييرات مربوط به اعضاي هيات علمي، اطلاعيه ها و ديگر موارد مرتبط در سايت دانشكده و گروه ها به طور دائم به روزرساني شود.

2- گروه هاي آموزشي مي توانند به اقتضاي ويژگي هاي رشته اي خود تغييراتي در محتواي وبگاه مربوط انجام دهند. ضمنا با درخواست نماينده گروه علوم احتماعي براي تغيير قالب وبگاه به عنوان يك نمونه آزمايشي موافقت شد.

3- مواردي چون چاپ كتاب توسط اعضاي هيات علمي، شركت آنها در همايش هاي بين المللي و موفقيت هاي علمي ايشان و نيز دانشجويان در وبگاه گروه آموزشي قرار گيرد.

4- براي آشنايي بيشتر نمايندگان گروه ها با امور مربوط به وبگاه يك جلسه آموزشي با حضور كارشناس مركز فاوا در ابتداي نيمسال دوم برگزار شود.

5- در مورد امكان تعريف صفحه جداگانه براي مركز آموزش هاي آزاد دانشكده پيگيري شود.

6- امور مرتبط با وبگاه دانشكده و گروه هاي آموزشي زير نظر سركار خانم احمدپور مي باشد و نمايندگان گروه ها در موارد لازم با ايشان در ارتباط خواهند بود.​

7- ضروري است مديران محترم گروه هاي آموزشي بر تحقق موارد ياد شده نظارت نموده و در خصوص نيازهاي مرتبط با مديريت دانشكده در تماس باشند.