سه شنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. فارسی عمومی ( دکتر یوسف بینا)
 2. خواندن و درک مفاهیم -1 ( دکتر سارا خزاعی)
 3. خواندن و درک مفاهیم -3 ( دکتر ابراهیم خدادادی)
 4. دستور نگارش -1 ( دکتر ابراهیم خدادادی)
 5. نگارش پیشرفته ( دکتر حسام الدین شهریاری احمدی)
 6. گفت و شنود -1 ( دکتر طاهره قربانی نژاد)
 7. گفت و شنود -1 ( دکتر آذر حسینی فاطمی)
 8. آواشناسی انگلیسی ( دکتر ابراهیم خدادادی)
 9. کلیات زبانشناسی -1 بزبان انگلیسی ( دکتر ضرغام قبانچی)
 10. درآمدی بر ادبیات -1 ( دکتر وحیده سیدی)
 11. اصول و روش ترجمه ( دکتر علی خزاعی فرید)
 12. نمونه های شعر ساده - انگلیسی ( دکتر عذرا قندهاریون)
 13. آزمون سازی زبان ( دکتر مریم سادات طباطبائیان)
 14. مقاله نویسی ( دکتر حسام الدین شهریاری احمدی)
 15. مقاله نویسی ( دکتر حسام الدین شهریاری احمدی)
 16. فنون یادگیری ( دکتر حسام الدین شهریاری احمدی)
 17. واژگان ( دکتر ضرغام قبانچی)
 18. اصول و روش تحقیق -1 ( دکتر سیما ضیایی)
 19. نمایشنامه -1 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 20. بیان شفاهی داستان -1 ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 21. بیان شفاهی داستان -1 ( دکتر وحیده سیدی)
 22. رمان -1 ( دکتر سارا خزاعی)
 23. رمان -2 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 24. شعر انگلیسی ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 25. سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی -1 ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 26. سیری در تاریخ ادبیات -3 ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 27. فنون و صناعات ادبی ( دکتر وحیده سیدی)
 28. نقد ادبی -1 ( دکتر وحیده سیدی)
 29. ترجمه ادبی -1 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 30. ترجمه ادبی -1 ( دکتر علی خزاعی فرید)
 31. مکتبهای ادبی2 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 32. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر عقیله نسق چی خیرآبادی)