دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. خواندن و درک مفاهیم -2 ( دکتر ابراهیم خدادادی)
 2. خواندن و درک مفاهیم -3 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 3. دستور نگارش -2 ( دکتر آذر حسینی فاطمی)
 4. گفت و شنود -2 ( دکتر آذر حسینی فاطمی)
 5. گفت و شنود -2 ( دکتر حسام الدین شهریاری احمدی)
 6. گفت و شنود -2 ( دکتر مسعود خوش سلیقه)
 7. آواشناسی انگلیسی ( دکتر حسام الدین شهریاری احمدی)
 8. کلیات زبانشناسی -2 بزبان انگلیسی ( دکتر ضرغام قبانچی)
 9. درآمدی بر ادبیات -2 ( دکتر وحیده سیدی)
 10. نمونه های نثر ساده انگلیسی ( دکتر سارا خزاعی)
 11. ترجمه متون ساده ( دکتر خلیل قاضی زاده)
 12. کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه ( دکتر ابراهیم خدادادی)
 13. روش تدریس زبان خارجی ( دکتر مریم سادات طباطبائیان)
 14. آزمون سازی زبان ( دکتر مریم سادات طباطبائیان)
 15. خواندن متون مطبوعاتی ( دکتر ابراهیم خدادادی)
 16. اصول و روش تحقیق -2 ( دکتر بهزاد قنسولی)
 17. اصول و روش تحقیق -2 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 18. گزارش نویسی ( دکتر صبا عظیمی)
 19. گزارش نویسی ( دکتر صبا عظیمی)
 20. فنون یادگیری زبان ( دکتر سارا خزاعی)
 21. ترجمه ادبی -2 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 22. ترجمه ادبی -2 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 23. واژگان ( دکتر ابراهیم خدادادی)
 24. نمایشنامه -2 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 25. بیان شفاهی داستان -2 ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 26. بیان شفاهی داستان -2 ( دکتر وحیده سیدی)
 27. بیان شفاهی داستان -2 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 28. داستان کوتاه ( دکتر وحیده سیدی)
 29. مکتبهای ادبی -1 ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 30. رمان -2 ( دکتر سارا خزاعی)
 31. نامه نگاری - انگلیسی ( دکتر حسام الدین شهریاری احمدی)
 32. نامه نگاری - انگلیسی ( دکتر حسام الدین شهریاری احمدی)
 33. سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی -2 ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 34. سیری در تاریخ ادبیات -3 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 35. سیری در تاریخ ادبیات -3 ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 36. نقد ادبی -1 ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 37. نقد ادبی -2 ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 38. متون برگزیده نثر ادبی ( دکتر سارا خزاعی)
 39. متون برگزیده نثر ادبی ( دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه)
 40. اساطیر یونان و رم ( دکتر وحیده سیدی)
 41. اساطیر یونان و رم ( دکتر وحیده سیدی)
 42. زبان دوم -3 شعر معاصر جهان ( دکتر عذرا قندهاریون)