پنجشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

  1. برنامه ریزی وتهیه مواد درسی ( دکتر حسام الدین شهریاری احمدی)
  2. برنامه ریزی وتهیه مواد درسی ( دکتر ضرغام قبانچی)
  3. رساله دکتری ( دکتر )
  4. فرهنگ,ایدئولوژی وترجمه ( دکتر محمدرضا هاشمی)
  5. ادب وبوطبقای ترجمه ( دکتر محمدرضا هاشمی)
  6. اصطلاح شناسی وفرهنگ نگاری ( دکتر علی خزاعی فرید)
  7. مطالعات یادگیری زبان دوم ( دکتر آذر حسینی فاطمی)
  8. مطالعات یادگیری زبان دوم ( دکتر آذر حسینی فاطمی)
  9. روانشناسی زبان ( دکتر رضا پیش قدم)
  10. روشهای تحقیق کیفی ومختلط ( دکتر بهزاد قنسولی)