پنج شنبه, 04 بهمن 1397

لیست اعضای هیات علمی گروه


بهزاد قنسولی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری:زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:آموزش زبان انگلیسی

 

تلفن:38805231

وبگاه شخصی:ghonsooly.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghonsooly@um.ac.ir

بهزاد قنسولی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدرضا هاشمی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری:زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:آموزش زبان انگلیسی

 

تلفن:38805235

وبگاه شخصی:hashemi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hashemi@um.ac.ir

محمدرضا هاشمی

برنامه درسی هفتگی استاد

رضا پیش قدم

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری:آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

تخصص:آموزش زبان انگلیسی

 

تلفن:38805238

وبگاه شخصی:pishghadam.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:pishghadam@um.ac.ir

رضا پیش قدم

برنامه درسی هفتگی استاد

آذر حسینی فاطمی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری:آموزش زبان انگلیسی دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:آموزش زبان انگلیسی

 

تلفن:38805232

وبگاه شخصی:hfatemi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hfatemi@um.ac.ir

آذر حسینی فاطمی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی خزایی فرید

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری:زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:آموزش زبان انگلیسی

 

تلفن:38805233

وبگاه شخصی:khazaeefarid.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:khazaeefarid@um.ac.ir

علی خزایی فرید

برنامه درسی هفتگی استاد

مسعود خوش سلیقه

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری:مطالعات ترجمه دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:مترجمی زبان انگلیسی

 

تلفن:38805244

وبگاه شخصی:khoshsaligheh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:khoshsaligheh@um.ac.ir

مسعود خوش سلیقه

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد غضنفری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری:آموزش زبان انگلیسی دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:آموزش زبان انگلیسی

 

تلفن:38805237

وبگاه شخصی:mghazanfari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mghazanfari@um.ac.ir

محمد غضنفری

برنامه درسی هفتگی استاد

ضرغام قبانچی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری:آموزش زبان انگلیسی دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:آموزش زبان انگلیسی

 

تلفن:38805236

وبگاه شخصی:ghabanchi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghabanchi@um.ac.ir

ضرغام قبانچی

برنامه درسی هفتگی استاد

زهره تائبی نقندری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری:زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:ادبیات انگلیسی

 

تلفن:38805233

وبگاه شخصی:taebi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:taebi@um.ac.ir

زهره تائبی نقندری

برنامه درسی هفتگی استاد

حسام الدین شهریاری احمدی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری:آموزش زبان انگلیسی دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:آموزش زبان انگلیسی

 

تلفن:38805245

وبگاه شخصی:h.shahriari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:h.shahriari@um.ac.ir

حسام الدین شهریاری احمدی

برنامه درسی هفتگی استاد

رجبعلی عسکرزاده طرقبه

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری:زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:ادبیات انگلیسی

 

تلفن:38805239

وبگاه شخصی:asgar.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:asgar@um.ac.ir

رجبعلی عسکرزاده طرقبه

برنامه درسی هفتگی استاد

خلیل قاضی زاده

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری:آموزش زبان انگلیسی دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:آموزش زبان انگلیسی

 

تلفن:38805243

وبگاه شخصی:ghazizadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghazizadeh@um.ac.ir

خلیل قاضی زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

محمودرضا قربان صباغ

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری:زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دانشگاه تهران

تخصص:ادبیات انگلیسی

 

تلفن:38806768

وبگاه شخصی:mrg.sabbagh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mrg.sabbagh@um.ac.ir

محمودرضا قربان صباغ

برنامه درسی هفتگی استاد

عَـذرا قندهاریون

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری:زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز

تخصص:ادبیات انگلیسی

 

تلفن:38805241

وبگاه شخصی:ghandeharioon.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghandeharioon@um.ac.ir, azraghandeharion@gmail.com

عَـذرا قندهاریون

برنامه درسی هفتگی استاد

وحیده سیدی

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات

دکتری:- دانشگاه -

تخصص:ادبیات انگلیسی

 

تلفن:38805247

وبگاه شخصی:vsayedi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:vsayedi@um.ac.ir

وحیده سیدی

برنامه درسی هفتگی استاد