سه شنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
 • کارشناسی ( جاری: 212)
  • زبان و ادبیات انگلیسی ( جاری: 212)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 208)
  • مترجمی زبان انگلیسی ( جاری: 40)
  • زبان و ادبیات انگلیسی ( جاری: 70)
  • آموزش زبان انگلیسی ( جاری: 95)
  • آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • زبان و ادبیات انگلیسی(آموزش محور) ( جاری: 2)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 59)
  • آموزش زبان انگلیسی ( جاری: 36)
  • ترجمه ( جاری: 23)