پنجشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۶
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Khalil Ghazizadeh) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه The General Foreign Language(3.00),(),begin from even Persian Literature in World Literature(2.00),(),begin from even
یکشنبه َApplied Linguistics and Translation(2.00),(),begin from even
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه