پنجشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۶
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Reza Hashemi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Lexicology in Translation(2.00),(),begin from even Sociology of Translation(2.00),(),begin from even Translation Theories(2.00),(),begin from even
یکشنبه Translation Models(2.00),(),begin from even Sociology of Translation(2.00),(),begin from even
دوشنبه Computers and Translation(2.00),(),begin from even Computers and Translation(2.00),(),begin from odd
سه شنبه Lexicology in Translation(2.00),(),begin from odd Translation of Islamic Texts(2.00),(),begin from odd
چهارشنبه History of Literary Translation in Iran(2.00),(),begin from even Translation of Scientific Texts(2.00),(),begin from even
پنج شنبه