جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Reza Hashemi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Philosophy of Education(2.00),(),begin from even Lexicology in Translation(2.00),(),begin from even
یکشنبه A Study of Major Literary Translations(2.00),(),begin from even
دوشنبه Translation of Scientific Texts(2.00),(),begin from even
سه شنبه Translation Theories I(2.00),(),begin from even Theoretical Foundations of Translation(2.00),(),begin from even
چهارشنبه Theoretical Foundations of Translation(2.00),(),begin from even
پنج شنبه Culture , ideology Translation(2.00),(),begin from even Poetics Translation(2.00),(),begin from even