پنجشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۶
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hesamoddin Shahriari) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Letter Writing(2.00),(),begin from even
یکشنبه Advanced Writing(2.00),(),begin from even
دوشنبه
سه شنبه Contrastive Linguistics(2.00),(),begin from even Letter Writing(2.00),(),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه