جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Ghazanfari) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Issues in Linguistics(2.00),(),begin from even
یکشنبه
دوشنبه Seminar(2.00),(),begin from even Applied Linguistics(2.00),(),begin from even
سه شنبه Seminar(2.00),(),begin from even Applied Linguistics(2.00),(),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه