دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Zargham Ghabanchi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Teaching Language Skills(2.00),(کلاس 205),begin from even
یکشنبه
دوشنبه Linguistics I(2.00),(),begin from even Materials Preparation(2.00),(),begin from even Teaching Language Skills(2.00),(کلاس 206),begin from even
سه شنبه Lexicology(3.00),(کلاس 102),begin from odd
چهارشنبه Teaching Methodology(2.00),(),begin from even Contrastive Linguistics(2.00),(),begin from even
پنج شنبه
Contrastive Linguistics(2.00),(),begin from odd Lexicology(3.00),(کلاس 205),begin from even