پنجشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۶
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Azar Hosseini Fatemi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه Teaching Methodology(2.00),(),begin from even
دوشنبه Conversation II(4.00),(),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه Conversation II(4.00),(),begin from odd
پنج شنبه