جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Azar Hosseini Fatemi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Conversation I(4.00),(),begin from even SLA Studies(2.00),(),begin from even
یکشنبه SLA Studies(2.00),(),begin from even
دوشنبه
سه شنبه Conversation I(4.00),(),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه