پنجشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۶
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Tahereh Ghorbani Nezhad) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه The General Foreign Language(3.00),(کلاس 16),begin from even The General Foreign Language(3.00),(کلاس 16),begin from odd
دوشنبه Conversation II(4.00),(),begin from even The General Foreign Language(3.00),(کلاس 53),begin from even The General Foreign Language(3.00),(کلاس 54),begin from odd
سه شنبه ESL Study Skills(2.00),(),begin from even
چهارشنبه Conversation II(4.00),(),begin from odd
پنج شنبه