جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Tahereh Ghorbani Nezhad) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Conversation I(4.00),(),begin from even
دوشنبه The General Foreign Language(3.00),(کلاس 11),begin from odd The General Foreign Language(3.00),(کلاس 31),begin from odd
سه شنبه The General Foreign Language(3.00),(کلاس 11),begin from odd
چهارشنبه The General Foreign Language(3.00),(کلاس 56),begin from odd Conversation I(4.00),(),begin from odd The General Foreign Language(3.00),(کلاس 56),begin from odd The General Foreign Language(3.00),(کلاس 31),begin from odd
پنج شنبه