دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Rajabali Askarzadeh Torghabeh) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Literary Schools II(2.00),(),begin from even Drama I(2.00),(),begin from even American Literature(2.00),(),begin from even
یکشنبه
دوشنبه Contemporary English Drama(2.00),(کلاس 205),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه Literary Translation I(2.00),(),begin from even English Literature 17&18 Centuries(2.00),(),begin from even
پنج شنبه