جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Masood Khoshsaligheh) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه The General Foreign Language(3.00),(),begin from even
یکشنبه Practical Criticism in English Literature(2.00),(),begin from even
دوشنبه Advanced Translation Assessment(2.00),(),begin from even Translation Seminar(2.00),(),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه Audiovisual Translation(2.00),(),begin from even
پنج شنبه