پنجشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۶
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Masood Khoshsaligheh) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Advanced Translation Assessment(2.00),(),begin from even Translation Seminar(2.00),(),begin from even
یکشنبه َApplied Linguistics and Translation(2.00),(),begin from even Advanced Research Methodology in Translation(2.00),(),begin from even
دوشنبه Essay Writing in English(2.00),(),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه Translator Training methodology(2.00),(),begin from even
پنج شنبه