پنج شنبه, 04 بهمن 1397

انتصاب مدیر گروه زبان و ادبیان انگلیسی

انتصاب جناب آقای دکتر خوش سلیقه به سمت مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

photo 2017-09-02 17-47-37