پنجشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۶
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Ali Khazaee Farid) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه Translation Theories(2.00),(),begin from even
دوشنبه Literary Translation II(2.00),(),begin from even Translation Workshop(2.00),(),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه Translation Criticism Theory and practice(2.00),(),begin from even
پنج شنبه