دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Ali Khazaee Farid) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Translation Models(2.00),(),begin from even History of Literary Translation in Iran(2.00),(),begin from even
دوشنبه Translation History in Iran(2.00),(),begin from even Literary Translation I(2.00),(),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه Terminology and Lexicography(2.00),(),begin from even Translation Methods and Principles(2.00),(),begin from even
پنج شنبه