جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Reza Pishghadam) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Sociolinguics(2.00),(),begin from even
یکشنبه Educational Psychology & methods of teaching(2.00),(),begin from even Sociolinguics(2.00),(),begin from even
دوشنبه Psycholinguistics(2.00),(),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه English language texts(2.00),(),begin from even
پنج شنبه