پنجشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۶
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Reza Pishghadam) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Educational Psychology & methods of teaching(2.00),(کلاس 214),begin from odd
یکشنبه Psycholinguistics(2.00),(),begin from even
دوشنبه Psycholinguistics(2.00),(),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه